Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tak tohle sedí pouze na mě,  ledaže by jste se narodily ve stejný den a rok jako já  ;-)

Obrazek


Slunce v raku

ZÁKLADNÍ ORIENTACE: Smysl pro domov a rodinu. Citlivost. Věrnost.
MOTTO: Já cítím.
VĚDOMÝ CÍL: Emocionální rozvinutí.
SILNÝ SMYSL PRO: Věrnost a oddanost.
VLOHY PRO: Živení. Ochraňování. Přijímání vjemů. Šetření.
POVAHA: Opatrná. Emocionální. Družná, rodičovská. Houževnatá. Sesitivní.
POTŘEBA ROZVÍJET: Logiku. Emocionální stabilitu. Zdravou představivost.
Rak má vyhraněné obranné a ochranné instinkty, které jsou zaměřené na bezpečí v materiální a rodinné oblasti. Je mimořádně citlivý a obává se posměchu. K tomu přistupuje i plachost a psychická a fyzická zranitelnost. Jako ochranu před touto zranitelností hledá bezpečí v osamělosti. Je zpravidla pln dobré vůle. Proměnlivý měsíc jej jednou činí laskavým a otevřeným, jindy zase melancholickým, introvertním a zdrženlivým. Má diplomatickou obratnost, s jejíž pomocí většinou dosáhne svého cíle. Cítí-li se ublížený, chová se někdy zcela nerozumně a není schopen spolupracovat se svým okolím. Někdy se může chovat až dětinsky. Pořádek a čistota jsou pro Raka nesmírně důležité. Musí se naučit říci ve správném okamžiku ano nebo ne a ovládat své sklony k náladovosti, netolerantnosti, bázlivosti a přehnané citlivosti. Chybí mu určitá sebeironie. Má sklon k sebeuspokojení a k sebevztahovačnosti. Dokonale ovládá umění pasivního odporu. Takto disponuje účinnou zbraní jejíž pomocí od sebe odvrací vše nepříjemné. Nedá si předepisovat jak a co má udělat. Chce své úkoly řešit samostatně. Někdy se brání odpovědnosti. Jestliže se však něčeho odváží, co vyžaduje odpovědnost, je spolehlivý, zdatný a přesný. Úkol pak dovede ke zdárnému konci.

Měsíc ve lvu

OSOBNOST: Šlechetná, důstojná. Věrná, milující luxus. Vitální, důvěřující.
SCHOPNOSTI: Vést a řídit. Odmítá uznávat limity a omezení. Získávat obdiv. Šířit srdečnost a vřelost.
CÍTĚNÍ:Vášnivé, zapojí-li se srdce.
INSTINKT, PŘEDSTAVIVOST: Plodné.
Touží být obdivován a pozitivně hodnocen. Nezbytně potřebuje alespoň trochu romantiky a láskyplné náklonnosti. Potřeba milovat a být milován u něho vytváří slunnou mysl a přívětivé způsoby. Je citlivý na lichotky. Někdy to může vypadat jako potřeba podkuřovat mu. Miluje společnost, zábavu všeho druhu, umění i sport. S uměleckým vkusem si dokáže zařídit domov. Své pocity někdy dramatizuje a chová se jako primadona.

Merkur v blížencích

MYŠLENÍ: Vždy aktivní. Mnohostranné a vynalézavé. Logické. Zvídavé. Nevášnivé. Kategorické.
METODA VYJADŘOVÁNÍ: Důvtipná. Plynulá. Humorná. Racionální.
ADAPTABILITA: Instinktivní. Nepřetržitá.
VNÍMÁNÍ: Rychlé. Mnohostranné. Snadno stimulovatelné.
POSTRÁDÁ: Vytrvalost. Náruživost. Instinkt.
Logické myšlení může být dovedeno ke své nejvyšší formě vyjádření. Zrozenec je mnohostranný, nezaujatý a neosobní ve své schopnosti poznávat pravdu. Více se zajímá o skutečnosti než osobní postoje a záliby Je schopen silného logického vědeckého myšlení. Vyzná se v mnoha věcech a je schopen se rychle a trefně vyjadřovat slovem i písmem. Má vynikající slovník, výřečnost a schopnost jasného vyjadřování. Má sensibilní nervový systém. Obtížně se brání vnějším podnětům. Vše co se v okolí děje je jeho vědomím živě a intensivně přijímáno a zpracováváno. Nemá-li být jeho vnímavý nervový systém přetěžován, je nucen mnoho myšlenek, podnětů a idejí ponechat stranou. Je-li však příliš dlouhou dobu vystaven prostředí bohatému na podněty, dostaví se únava a občas i podrážděnost. Potřebuje proto čas od času samotu, aby si odpočinul. Je nesmírně zvědavý a chce o všem vědět. S tímto je spojeno nebezpečí, že se jeho pozornost bude tříštit a rozptylovat. Dokáže se na věci dívat z růz ných stran, vidět je v jejich složitosti. To mu někdy ztěžuje rozhodování a proto také má sklon často měnit názory. Pro zrozence je charakteristická duševní originalita. Oplývá bohatstvím nápadů a je schopen nalézat stále nová a překvapivá řešení problémů nebo mezních situací. Potřebuje získat dobré vzdělání, aby mohl svoji mentální kapacitu plně využívat.

Venuše v blížencích

NÁKLONNOST, NÁLADY: Nevášnivé. Spontánní.
MILUJE: Intelektuální povolání.
HARMONII HLEDÁ PROSTŘEDNICTVÍM: Příbuzenským vztahů. Cestování.
DISPOZICE: Být v dobré náladě. Vytříbené. Komunikativní. Mladické. Sympatické.
Miluje změnu, ať se jedná o milostné vztahy nebo společenské kontakty. Hlad po neustále nových prožitcích a potřeba poznávat nové lidi vedou k tomu, že nenavazuje rád pevné a trvalé vztahy. Chce být přítelem každého člověka, ale vůbec není schopen být někomu věrný. Protože je sám vtipný a výmluvný, cítí se být přitahován k lidem, kteří mají pohyblivé myšlení a bystrý intelekt. Potřebuje dostatek volnosti pohybu. Tráví hodně času tím, chodí za zábavami a nejrůznějšími společenskými aktivitami. Umělecké sklony zrozence se projevují v literární podobě.

Mars ve skopci

MÁ PŘÁNÍ A TOUHY: Silné. Vroucí.
STIMULOVÁNY JSOU: Nezávislost. Podnikání. Bojovnost. Mechanické dovednosti.
ENERGII MÁ: Primitivní. Nadbytečnou.
METODA JEDNÁNÍ: Přímá. Spontánní.
POSTOJE: Positivní a silné. Odvážné.
NEMÁ: Trpělivost. Soucitné porozumění. Sebekontrolu.
Překypuje energií, která musí nalézt uplatnění. Potřeba zvládat věci podmiňuje u zrozence ducha podnikavosti a činí ho způsobilým k tvořivé činnosti. Má schopnosti stát se vůdčí osobností a sice v tom smyslu, že se chápe iniciativy a dokáže ostatní strhnout ke spolupráci a spoluúčasti. Chce být vždy první. Chybí mu všech organizační talent a vytrvalost, takže nedokáže dostatečně dlouho svůj zájem a nadšení udržet, tak aby záměr dovedl do úspěšného konce. Nestrpí žádný odpor a žádné vměšování. Musí se naučit nejprvě přemýšlet a teprve pak jednat. To je předpoklad k tomu, aby byl úspěšný. Slepé jednání ho může vést k nebezpečným omylům. Má rád hry a soutěže, při nichž může měřit svoji sílu a odvahu. Nepostrádá ani nadání a zálibu pro práce se stroji.

Jupiter v raku

MÁ NADŠENÍ PRO: Vše co souvisí s rodinoiu, domovem, domácností. Stravu, jídlo.
ROZŠIŘUJE SE U NĚHO: Opatrnictví. Mateřský komplex.
MYSL A ROZUM MÁ: Podivínský a blouznivý, proměnlivý, nestálý.
Miluje dobré jídlo. Obchodní zájmy zrozence často souvisejí s pozemky, byty, zahradnictvím, potravinami a s předměty pro domácnost. Idealismus zrozence často vede k utopickému blouznění, které postrádá praktické úvahy. Protože často zdědí množství peněz a majetku, disponují ve druhé polovině života úctyhodným jměním. Dojemná sentimentalita. Potlačovaná mateřská láska. Požitkářství při jídle a touha po materiálním pohodlí.

Saturn v kozorohu

SNAŽÍ SE ROZVÍJET: Sebekontrolu. Organizační schopnosti. Integritu. Ekonomii úsilí.
POTŘEBUJE PĚSTOVAT: Vytrvalost. Ochotu sloužit.
CHARAKTER: Ambiciózní. Materialistický. Těžkopádný. Omezený. Pesimistický. Příliš opatrný. Arogantní. Podlý. Svázaný zvykem.
POSTRÁDÁ: Důvěru. Originalitu.
JE MOTIVOVÁN STRACHEM Z: Toho, že odejde nebo zůstane bez odměny.

Uran v kozorohu

PROBOUZÍ: Ambice. Chytrost. Smysl pro poslání. Schopnost sebekázně. Vytrvalost.
NIČÍ: Neodpovědnost.
ČINÍ VŮLI: Mocnou.
OVLIVŇUJE DODATEČNÉ CHARAKTERISTIKY: Radikalismus. Zištnost. Hospodárnost. Organizační schopnosti.

Venuše sextil ASZ

Zrozenec dokáže harmonicky vyjádřit a projevit svoji osobnost. Ve společenském styku je obratný. Dokáže získat přízeň veřejnosti a uzavřít úspěšné manželství nebo partnerství. Je rozený diplomat. Jeho veselý naturel je pro ostatní lidi nakažlivý.

Venuše sextil MC

Charakteristická je láska ke krásám přírody. Rád pěstuje květiny.

Slunce kvadrát ASZ

U zrozence vzniká konflikt mezi jeho osobností a způsobem, jak se navenek presentuje. Nerad se ukazuje takový, jakým ve skutečnosti je. U zrozence dochází ke konfliktům mezi jeho duševním vědomím a způsoby projevů osobnosti. Způsob, jakým zrozenec přistupuje k řešení problémů a věcí naznačuje nedostatek harmonie. Snaží se jiné lidi ovládnout a proto se dostává do nesnází ve vztazích k veřejnosti, k partnerovi a manželce (manželovi). Bude-li chtít získat uznání jiných lidí, bude muset obětovat svoji individualitu.

Slunce kvadrát MC

U zrozence vzniká konflikt mezi jeho osobností a způsobem, jak se navenek presentuje. Nerad se ukazuje takový, jakým ve skutečnosti je. U zrozence dochází ke konfliktům mezi jeho duševním vědomím a způsoby projevů osobnosti. Způsob, jakým zrozenec přistupuje k řešení problémů a věcí naznačuje nedostatek harmonie. Snaží se jiné lidi ovládnout a proto se dostává do nesnází ve vztazích k veřejnosti, k partnerovi a manželce (manželovi). Bude-li chtít získat uznání jiných lidí, bude muset obětovat svoji individualitu.

Mars kvadrát Jupiter

Jedná se o jeden z nejzhoubnějších aspektů. Zrozenec potřebuje kolektivní moc a společenský souhlas k tomu, aby uspokojil a glorifikoval své vášně. Tento aspekt se nachází v horoskopech lidí, kteří oslavují válku a násilí, aby pro tyto své sklony nalezli společenské uznání. Potřeba stát se přívržencem fanatických náboženských, sociálních a myšlenkových proudů může mít pro zrozence neblahé důsledky. Extremismus a plýtvání se projevují v oblastech, které určují znamení a domy v nichž stojí a vládnou planety Mars a Jupiter. Nebude-li zrozenec opatrný, může to pro něho znamenat zkázu a zničení. Zrozenec je neklidný, stále hledá různé aktivity a podněty. Jen nesnadno nachází uvolnění. Je družný, ale způsoby jeho jednání nejsou bezpodmínečně čisté a spolehlivé. Má sklon k pokrytectví a snaží se skutečné pohnutky svého konání přikrášlovat. Někdy mu i víra a náboženství slouží jako pláštík jeho pokrytectví.

Slunce opozice Uran

Zrozenec jde rád hlavou proti zdi. Navíc je přecitlivělý a staví na odiv svoji nezávislost. Není divu, že obtížně vychází se svými přáteli a partnery. Pokud změní své stanovisko, činí tak zcela neočekávaně a ne vždy z rozumných důvodů. Je nervózní a útlocitný, neustále plný napětí a snadno vznětlivý a proto se v jeho přítomnosti necítí lidi zrovna nejlépe. Někdy vystupuje záměrně důrazně konvenčně aby vyvolal u ostatních lidí rozčílení a diskusi. Je těžké s ním udržovat kontakty, protože často zcela náhle změní své chování. Má výstřední názory a se stanoviskem, které jednou zaujal se plně identifikuje. Nestálost a netrpělivost mu brání v tom, aby dokázal delší dobu systematicky o něco usilovat. Z tohoto důvodu si nemůže osvojit potřebné vzdělání nebo získat zkušenosti, aby mohl přeměňovat své nápady a myšlenky v činy.

Rodina a domov

Má silnou potřebu domova a rodiny. Rodičovský instinkt je velmi silný. Své milované chce mít jen pro sebe. Rodinné tradice pro něho znamenají mnoho. Zrozenec se snaží vytvořit bezpečnou, přátelskou a příjemnou atmosféru domova. Rodinný život je většinou plný harmonie a lásky. V manželství a doma vládne spokojenost. Domov je zpravidla zařízen s uměleckým vkusem.

Zdraví

Vzhledem k tomu, že má silně vyvinutou představivost, měl by se vystříhat všech myšlenek na nemoci.

Děti

Má rád děti a snaží se je dobře vychovávat.

Práce

S touto konstelací (Merkur v blížencích) jsou nejčastěji spojena tato povolání: vědecký pracovník, matematik, počítačový odborník, spisovatel, reportér. V záležitostech souvisejících s povoláním a zaměstnáním projevuje diplomatičnost. Proto v povolání vládne spokojenost.

Příbuzní a sousedé

Má zdvořilé způsoby a obvykle udržuje velmi dobré vztahy a kontakty se sourozenci a sousedy.

Rodiče

Má dobré rodinné zázemí, nikoli však s ohledem na bohatství a sociální postavení, ale dík prostředí a vlivu rodičů, kteří již v dětství vštěpují zrozenci morální zásady. Tyto zkušenosti raného dětství v rozhodující míře ovlivňují charakter zrozence. Rodiče dětem zprostředkují pocit bezpečí a důvěry v lidi. Někteří zrozenci dostávají od rodičů finanční dotace. Příliš úzké vazby na rodiče. Má úzké vztahy k rodičům.

Peníze

Uvedený aspekt (Mars kvadrát Jupiter) znamená velké plýtvání a zneužívání prostředků, většinou se jedná o peníze jiných lidí.

Nadání

Nezřídka se pokládá za mimořádně nadaného člověka. Přestože může mít neobvyklé schopnosti, nedokáže je vždy moudře využívat a není zdaleka tak talentovaný jak by chtěl.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>