Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biblické verše na téma: Muži a Ženy



Genesis 2,18

I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."

Píseň Písní 2, 2

Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami.

Přísloví 12, 4

Žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je jako kostižer v kostech.

Přísloví 11, 22

Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná.

Přísloví 11,16

Ušlechtilá žena se drží cti, kdežto ukrutníci se drží bohatství.

Přílsloví 21, 9

Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve společném domě.

Přísloví 27,15-16

"Neustálé zatékání vody v době dešťů a svárlivá žena jsou totéž; 16kdo ji chce zvládnout, chce zvládnout vítr, pravicí chytá olej.

Přísloví 31,10-31

10Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.

II Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist.

12 Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život.

13 Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama.
"Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb.

15 Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. 16Vyhlédne si pole a získaje, z ovoce svých rukou vysází vinici. "Bedra si opáše silou a posílí své paže.

18 Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci.

19 Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena.

20Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku.

21Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu .

22Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv.

23 Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země.

24Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci.

25 Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům.

26 Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.
27Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí.

28 Její synové povstávají ablahořečí jí, též její manžel ji chválí:

29 „Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš."

30 Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.
31Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!

1. Korintským 7, 33 - 34

"ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě, a je rozpolcen.

34Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži.

1. Korintským 11,2-3

2 Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali.

3 Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.

Efezským 5, 23 - 24, 33

23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.

24 Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.

33A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Koloským 3,18

18Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.

1. Timoteovi 2, 9 -10

'Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, 10nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.

1. Timoteovi 3,11

"Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.

1. Timoteovi 5, 9 -10

9 Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než šedesát let, jen jednou vdaná,

10 známá dobrými skutky: jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy,

pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle.

Titovi 2, 3 - 5

3 Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují

mladší ženy v dobrém

4 a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti,

5 byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo

zneváženo.

1. Petrův 3,1 - 6

1 Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze

slov získat svým jednáním,

2 když uvidí váš čistý život v bázni Boží.

3 Pro vás se nehodí vnější ozdoba - splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy -

"nýbrž to, co je skryto v srdci acojenepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné. 5 Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým mužům,

www.garaz572.com

KLUCI

1. Tesalonickým 4, 3 - 8

3Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti 4 a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, 5ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.

6 Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme

vám už dříve řekli a dosvědčili.

7 Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.

8Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.

Efezským 5, 25 - 28

25Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,

26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;

27tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a

bezúhonná. 28Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.

Žalmy 119, 97-100

97 Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím. 98Nad nepřátele mě činí moudřejším tvá přikázání, navěky jsou moje.

99 Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích.

100 Rozumu jsem nabyl víc než starci, neboť tvá ustanovení zachovávám.

Vztah :

  1. Pouze jednu ženu, jednou ženatý. Ge 2:24; Mr 10:6-8; IKor 7:2-4.

  2. Mají autoritu nás svými ženami. Ge 3:16; IKor 11:3; Ef 5:23.

  3. Povinnosti vůči manželce i. respektovat ji lPe 3:7.

ii. milovat ji Ef 5:25-33; Kol 3:19.

iii. starat se o nijako sám o sebe. Ge 2:23; Mt 19:5.

iv. být věrný. Pr 5:19; Mal 2:14,15.

v. zůstat s ní na celý život. Ge 2:24; Mt 19:3-9.

vi. těšit ji lSa 1:8.

vii. radit se s ní. Ge 31:4-7.

viii. neopouštět ji, i když je nevěřící IKor 7:11,12,14,16.

IV. Povinnosti manžela, které nemají zasahovat do jeho povinností pro Krista Lu 14:26; Mt 19:29.



God is Good Logo


 
 

 

Portrét



Poslední fotografie



Archiv

Kalendář
<< květen / 2021 >>